Obchodní podmínky

Nájem vozidla

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti společnosti RCTrading, s.r.o., se sídlem na adrese Studentská 17, 737 01 Český Těšín, IČ: 258 81 159, DIČ: CZ25881159, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 24098 (dále jen „pronajímatel“) a nájemce vozidla (dále jen „nájemce“) dle uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o pronájmu vozidla a tyto pak mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. června 2015 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Nájem dopravního prostředku

Smlouvou o pronájmu vozidla se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání vozidla a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Nebezpečí škody na vozidle nese po dobu nájmu nájemce.

Nájemné za pronájem vozidla je stanovené ve smlouvě o pronájmu vozidla. Nájemné zahrnuje 500 km dojezdu na každý den vypůjčení dojezdu. Při překročení této hranice, je účtován poplatek 1.5,-Kč/km.

Nájemce je povinen uhradit veškeré mýtné a jiné poplatky, které jsou stanoveny v ceníku poplatků, jehož aktuální znění je umístěno na webových stránkách Ceník – Půjčovna aut Český Těšín.

Nájemce je oprávněn provozovat vozidlo pouze na území Evropské Unie.

Provoz vozidla

Nájemce provozuje pronajaté vozidlo způsobem obvyklým dle manuálu výrobce určeným pro používání vozidla.

Nájemce je povinen vynaložit veškeré možné úsilí k zabezpečení vozidla proti krádeži nebo poškození.

Nájemce hradí náklady spojené s provozem vozidla, zejména pohonné hmoty a náklady na běžnou údržbu vozidla. Pronajímatel není povinen hradit nájemci náklady, které nájemce takto vynaložil na údržbu vozidla.

Při ujetí více než 1.000 km s pronajatým vozidlem, je nájemce povinen na své náklady zkontrolovat veškeré provozní kapaliny a stav pneumatik. V případě potřeby jejich doplnění a/nebo výměny, je povinen nájemce zajistit jejich doplnění a/nebo výměnu na svůj náklad. Nájemce předem informuje pronajímatele o potřebě doplnění a/nebo výměny. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškerou škodu, která vznikne v důsledku porušení této povinnosti.

Nájemce udržuje vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si takovým způsobem, aby nedošlo k jakékoliv škodě.

Nájemce se zavazuje uhradit pokuty za přestupky, které prokazatelně spáchal v době nájmu vozidla.

Nájemce nesmí nechávat ve vozidle jakékoliv cennosti, doklady od vozidla a/nebo jiné věci, které mohou být předmětem krádeže, např. odnímatelný čelní panel autorádia.

Nájemce se výslovně zavazuje, že nebude pronajaté vozidlo řídit pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nepředá pronajaté vozidlo k řízení jiné osobě a nebude přetěžovat povolené zatížení vozidla.

Nájemce není oprávněn využívat vozidlo k dalšímu pronájmu, či podnájmu, pro dopravu cestujících nebo zboží za úplatu. Nájemce dále není oprávněn využívat vozidlo k přepravě nebezpečných, hořlavých nebo toxických látek nebo využívat vozidlo pro sportovní motorové akce, či využívat vozidlo k tlačení a vlečení přívěsů.

Nájemce není oprávněn vozidlo prodat nebo jakýmkoliv způsobem zatížit ve prospěch třetí osoby, či přenechat k užívání třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele.

Nájemce nesmí provádět na vozidle jakékoliv úpravy nebo opravy.

Ve vozidle je zákaz kouření.

Pojištění vozidla

Pronajaté vozidlo je pojištěno pro škodné události na území Evropské unie v souladu se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Na pronajaté vozidlo se vztahuje taktéž havarijní pojištění. Pojištění sjednané pronajímatelem pro pronajaté vozidlo se však nevztahuje na jakékoliv škody nebo újmy způsobené nájemci nebo jiné osobě, které spolu cestují s nájemcem, včetně případných škod na zavazadlech.

Vrácení vozidla

Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo ve stavu v jakém jej převzal, společně s příslušenstvím a kompletním vybavením vozidla.

Vrácení vozidla nájemcem je možné pouze během provozní doby pronajímatele. Mimo provozní dobu pronajímatele je možné vrácení vozidla pouze na základě vzájemné dohody pronajímatele a nájemce.

V případě silného znečištění vozidla je povinen nájemce na svůj náklad zajistit vyčištění vozidla. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat náklady spojené s vyčištěním vozidla v případě, že nájemce nezajistí uvedené vyčištění vozidla.

Při předání a vrácení vozidla budou veškeré škody na vozidle zaznamenány do smlouvy o pronájmu vozidla a stvrzeny podpisem nájemce.

V případě chybějící části vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli cenu náhradního dílu, včetně servisních prací.

Dopravní nehoda a jiné škodné události

Nájemce je povinen chránit v případě dopravní nehody oprávněné zájmy pronajímatele dodržováním právních předpisů po dopravní nehodě.

Nájemce je povinen v případě dopravní nehody přivolat Policii k vyšetření dopravní nehody, přičemž nájemce je povinen odevzdat pronajímateli podklady obdržené od Policie k dopravní nehodě. Nájemce není oprávněn uznat zavinění, či jakoukoliv odpovědnost v rámci dopravní nehody.

Nájemce neprodleně po dopravní nehodě informuje o této skutečnosti pronajímatele.

Nastane-li s pronajatým vozidlem dopravní nehoda nebo jiné poškození vozidla, zajišťuje nájemce na svůj náklad odtah vozidla do sídla pronajímatele.

V případě poškození nebo odcizení vozu či jeho části je nájemce povinen přivolat Policii k prošetření škodné události a informovat pronajímatele.

Odpovědnost za škodu

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s opravami nebo výměnami části vozidla v případě způsobení škody na vozidle.

Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele dopravní nehody nebo při jakémkoliv poškození vozidla zaplatit spoluúčast ve výši 10 %, minimálně však 5000-10000,- Kč (dle typu vozidla). Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast ve výši 10 %, minimálně však 5000-10000,- Kč z pořizovací ceny vozidla.

Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením vozidla pod vlivem alkoholu a omamných látek, či při využití vozidla ke spáchání trestné činnosti.

Ukončení nájmu

Nájem vozidla dle smlouvy o pronájmu vozidla končí zejména uplynutím doby, na kterou byl sjednán nájem vozidla nebo vzájemnou dohodou pronajímatele a nájemce.

Pronajímatel je oprávněn předčasně ukončit nájem vozidla s okamžitou účinností v případě používání vozidla v rozporu se smlouvou o pronájmu vozidla, při porušení ustanovení těchto obchodních podmínek, poškození vozidla nebo jakémkoliv jiném podstatném porušení povinností nájemce.

Ochrana osobních údajů

Pronajímatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy o pronájmu vozidla s nájemcem a pro účely zasílání informací a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se pronajatého vozidla.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně nájemcem pronajímateli za účelem splnění smlouvy o pronájmu vozidla a zasílání informací, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Nájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o pronájmu vozidla a využití pro marketingové účely pronajímatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Studentská 17, 737 01 Český Těšín. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Nájemce má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Rozhodné právo

Právní vztahy pronajímatele a nájemce, výslovně neupravené smlouvou o pronájmu vozidla, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

K projednání jakéhokoliv sporu mezi pronajímatelem a nájemcem jsou příslušné české soudy.

Kontaktní osoba pronajímatele

V případě dopravní nehody, krádeže, jiné škodné události, či v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Aleš Poncza

tel: 776 465 633

email: info@pujcovna-aut-cesky-tesin.cz

Provozní doba: 8:00 – 15:00

Post Discussion

Be the first to comment “Obchodní podmínky”